Verenigingen

 

Begrafenisvereniging

kijk op delaatsteeerwarns.nl
Biljartclub
Biljartclub "It griene lekken": Cafe Op Warns, Wil Kuiper, 't Noard 13, tel 681319
BvPF Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland

Vrouwen van Nu- afd. Warns-Stavoren
Secr. mevr. Y.van Dijk-Bakker
Koeweg 42
8715 EN Stavoren
tel: 0514-681914

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

"Vrouwen van Nu" zetten zich in voor de leefbaarheid van het platteland. Zij ontmoeten elkaar om hun creativiteit te ontplooien en aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Friesland telt 87 afdelingen. In het winterseizoen komen de leden eenmaal per maand bijeen voor een lezing over zeer uiteenlopende onderwerpen. Verdere activiteiten omvatten: een fietsgroep, twee leesgroepen en handwerkmiddagen.

Damclub
Damclub Warns: p/a Henk Venema, 't Sou 10, tel: 681764
E.H.B.O.
E.H.B.O. vereniging:
Secretaris:
Mevr G Dijkstra-de Roos
T`Noard 27
8721 GB Warns
Tel 0514-682076
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond
Voorzitter: Sippie Zeldenrust, Buorren 53 8721 GN Warns
Een maal per maand vergadering in "Us Bije Stee" o.a.
- speakers
- excursies
- demonstraties
- ontspanning
Gymnastiekvereniging

Bestuur:
Taetske Albada   voorzitter 
Netty Groot        penningmeester 
Froukje Bajema  secretariaat

 

Leiding:
Britta Heins - de Boer (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De gymnastiekvereniging heeft op dit moment ongeveer 60 leden, waar de vereniging erg trots op is. Deze gymnasten komen uit Warns, Molkwerum, Hemelum en Bakhuizen. 

Iedere zaterdagochtend wordt er les gegeven, van 9.00 t/m 13.45 uur. Kinderen zijn welkom vanaf drie jaar. De lessen worden verzorgd door Britta Heins-de Boer. 

WSV is een aantal jaren geleden gestart met 2  selectiegroepen, één voor de jongste turners tot ongeveer 8 jaar en een groep met de wat oudere meiden. De overige recreatiegroepen hebben een les van 45 minuten of 60 minuten. Voor iedere gymnast is er een mogelijkheid om op eigen niveau te gymnastieken. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden.

IJsclub
IJsclub  voorzitter Steven Agricola
            penningmeester Froukje vd Goot
            secretaris Aukje Veldman
            bestuursleden: Anne Jan Jongstra, Ben Dijkstra en Wytse Prins

emailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de ijsclub (en u heeft nog geen mail van de ijsclub ontvangen) dan kunt u dit door kunnen geven via:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Ook voor andere vragen, opmerkingen en suggestie en/of afmelden van de mails kunt u dit via de iisclub mail doen!
Kerken
Protestantse gemeente te Warns, Skarl en Laaxum. Voor info klik hier
Scriba; Lia Haijtema, Buorren 51, tel: 0514-682109
R.K. Kapel: dhr W.Bouma, buorren 56, tel: 681515
Doopsgezinde gemeente: K. Yntema, Ymedaem 2, tel: 681344
Raad van kerken: Mevr A. de Vries, wieldyk 8, tel: 581997
Muziekvereniging
De lytse Sûdwesthoeke: p/a R v/d Meulen, 't Sou 7, tel:681683
Nat. Vereniging "de Zonnebloem"
Afd Stavoren e.o. Secretariaat: Mae Albade, Smitsstr 8, Stavoren tel 0514-682182
Bezoekers werk en koffieochtenden met de gasten van de Zonnebloem in "Us Nije Stee" en assisteren bij uitstapjes.
Oranjevereniging

Voorzitter              Harmen Gebrandy
Penningmeester     Peter Bouma/ Annique Aalders
Secretariaat           Marieta Wesselius-Dijkstra
leden                    Thea Ketelaar
                            Jouke Tolsma
                            Bouwe Dijkstra
                            Antsje Bijsterbosch
                            Hessel v/d Goot
 
Mail adres is; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scholen
De Meiboom, voor informatie kijk op www.demeiboomwarns.nl
Peuterspeelzaal ús Sté: Buorren 35, p/a Odilia Osinga, 't Noard 19, tel: 682097
Sportverenigingen W.S.V.
Bestuur W.S.V:
Thea Stornebrink voorzitter, Ats Bonningawei 9  Warns 0514 -681435
Frouwkje Dijkstra penningmeester
Taetske Albada secretaris
voor de diverse sporten in Warns kijk op SportDorpWarns
Afd. Gymnastiek: Zie gymnastiek
Afd. Volleybal: p/a Hennie Boersma, Kapelstrjitte 11, tel: 681646
Stichting natuur en landschap
Stichting tot behoud van natuur en landschap: p/a L. Veenstra, Pastorywei 15, tel: 681610
Tennisvereniging Stavoren

Tennisvereniging Stavoren
tel.nr.:  0623117507
Tennispark: Stationsweg 30
aanmelden en info bij Fred Demmenie, tel.: 0514-682656
voor vakantiegangers is het mogelijk via het VVV - kantoor Stavoren, een plaats te huren

Zangkoren

Sjonggroep Net seure mar sjonge:

Gemengd Koor ‘Net Seure Mar Sjonge’ bestaat uit ongeveer 25 leden.
Het uitgebreide zeer gevarieerde repertoire bestaat o.a. uit modern, musical, Pop, Licht klassiek en middeleeuwse liederen. Er wordt in diverse talen, 4 stemmig gezongen w.o. ook een aantal Friese Liedjes.
We zijn geen gospel of shantykoor maar de uitzondering bevestigt de regel zo hebben we bijv. ook een kerstrepertoire.
We repeteren op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Spylder.
Het koor staat onder professionele leiding van dirigente Hélène Vijver uit Ens.
Voor meer informatie :Renneke Piersma tel. 0514-681777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                Rina Werkman     tel. O514-682310

 

 

 

 

 


 

Zangkoor CRESCEND
 
Als sinds 1930 is gemengd koor CRESCENDO actief in Warns.
Het koor bestaat uit ongeveer 28 leden.

We zingen ‘a capella’.
We hebben zowel een geestelijk- als wereldlijk repertoire, van Bruckner tot ‘negrospirituals’, van ‘Fryske ferskes’ tot 16e eeuwse schalkse liedjes.

Het is genoeglijk om met dirigente Pytsje Feenstra steeds nieuwe liederen te zingen en te leren. Dat het óók gezellig is blijkt uit de trouwe opkomst van de leden.
Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom. Wij nodigen hierbij iedereen uit om eens een maand mee te doen om te ervaren hoe het voelt en hoort om met elkaar te zingen.

We repeteren elke woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de doopsgezinde kerk in Warns (adres: ’t Noard 23).

Contactpersoon voor het koor Crescendo is: Driesje Zwaan Telefoonnummer: 0514 682133

 


Zangkoor 'sKoar' (ús koar)

 

'sKoar' (ús koar) is een koor voor jonge mensen (15-35 jaar) met een verstandelijke beperking.
Op dinsdagavond  wordt in de Spylder geoefend o.l.v. een professionele dirigent.
De koorleden komen uit  gem. Súdwest Fryslân en gem. De Friese Meren. Vervoer kan eventueel geregeld worden.

Voor informatie: Anne Joosse: 06-49877657 of Annejo Dijkstra: 0514-681974