Algemene informatie:
Lidmaatschap: Inwoners van Warns, Skarl en Laaxum kunnen lid worden van Dorpsbelang. Het lidmaatschap bedraagt € 5 per gezin, per jaar. Inning van de lidmaatschapsgelden geschiedt zoveel mogelijk per automatische incasso in april.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door het op deze pagina te downloaden machtigingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij de penningmeester of gescanned te sturen naar ons e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Het bestuur behartigt de belangen van alle inwoners van Warns, Skarl en Laaxum. De dorpsvisie 2015 stand van zaken november 2012 en de Woonvisie (Mei 2008) zijn de basis voor de activiteiten van het bestuur.
 
Contactgegevens:
Telefonisch: het bestuur is bereikbaar op de hierboven aangegeven telefoonnummers.
Schriftelijk: Brieven e.d. bij voorkeur aan één van de secretarissen op bovenstaand adres. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

UITNODIGING
    Algemene ledenvergadering van
    Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum
    Datum  : vrijdag 16 maart 2018
    Tijd  : 20.00 uur
    Plaats  : De Spylder, Warns

AGENDA:
1 Opening en vaststellen agenda.
2  Mededelingen.
3 Notulen jaarvergadering 24 maart 2017,
 te vinden op www.warns.nl onder het kopje Dorpsbelang.
4 Verslagen
 Jaarverslag 2017, te vinden op www.warns.nl onder het kopje Dorpsbelang.
 Diverse financiële verslagen.
 Verslag kascommissie.
 Benoeming nieuw kascommissielid.
5 Bestuursverkiezing:
 Aftredend en niet herkiesbaar: Jorrit Jacobi.
 Er is een nieuw kandidaat bestuurslid aanwezig.
6 Buurtpolitie Johan Swieringa neemt afscheid en zal een DVD van zijn loopbaan  laten zien.
7 Cor van der Kaaij vertelt over de dorpstuin.

PAUZE
8 Auke Bult vertelt over de bijzondere archeologische vondsten die hij in Warns  heeft gedaan.
 
8 Rondvraag.
9 Sluiting.

Na afloop draaien we een oude film over Warns en haar inwoners.